Baznīcgads Dievkalpojums Liturģija Lūgšana Sprediķi

SEPTUAGESIMA – 9. Svētdiena pirms Lieldienām

the_eleventh_hour_labourers._Jan_LuykenSEPTUAGESIMA – Devītā svētdiena pirms Lieldienām; Trešā svētdiena pirms Lielā gavēņa

Mēs zemojamies tava vaiga priekšā ar savām lūgšanām, balstīdamies ne uz savu taisnību, bet cerēdami un paļaudamies uz tavu lielo žēlastību (Dan.9-18).

Lasījumi: Jer.9:22-23; IKor.9:24-10:5; Mt.20:1-16

Sprediķis: Mt.20:1-16 Septuagesima
Sprediķis: Mt.20:1-16 Septuagesima (2012.02.05)

PROPER 1:
A: VMoz.30:15-20 vai Sir.15:15-20; Ps.119:1-8; I Kor. 3:1-9; Mt.5:21-37
B: IIĶēn.5:1-14; Ps.30; IKor.9:24-27; Mk.1:40-45
C: Jer.17:5-10; Ps.1; IKor.15:12-20; Lk.6:17-26
Dziesma: Mums pestīšana atnāca 339
Liturģiskā krāsa – zaļa

Psalms (Introitus)
I.
Es tevi mīlu no sirds dziļumiem, Kungs, mans stiprums, mans akmens kalns, mana pils un mans glābējs; tu esi mans patvērums, uz ko es paļaujos, mans vairogs, mans pestīšanas rags un mans augstais palīgs. [Ps.18:2,3]
Tā saka tas Kungs: tu esi mans kalps, es tevi izredzēju un neesmu atmetis. Nebīsties, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tev arī palīdzu. Es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku! Atzīstiet, ka tas Kungs ir Dievs. Viņš mūs ir darījis, un ne mēs paši, par savu tautu un par savas ganības avīm. [Jes.41:9b,10; Ps.100:3]
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! (Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen.)

II.
Antifons (Ps.25:5,7)
Ap mani tinās nāves saites, un elles saites apņēma mani.
Savās bēdās es piesaucu to Kungu, un viņš savā namā sadzirdēja manu balsi.
Psalms 25:4-10
Es tevi mīlu no sirds dziļumiem,
* Kungs, tu, mans stiprums.
Tas Kungs ir mans akmenskalns,
* mana pils un mans glābējs,
mans stiprais Dievs,
* mans patvērums, uz ko es paļaujos,
manas priekšturamās bruņas un mans pestīšanas rags,
* un mans stiprais palīgs.
Es piesaukšu to Kungu, kas teicams,
* tad es tapšu atpestīts no saviem ienaidniekiem.
Nāves saites ap mani tinās
* un iznīcības straumes mani izbiedēja,
elles saites mani apņēma
* un nāves valgi mani pārvarēja.
Savās bēdās es piesaucu to Kungu
* un kliedzu uz savu Dievu,
tad viņš klausīja manu balsi no sava nama
* un mana brēkšana nāca viņa ausīs.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!
* Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.

Kolektas lūgšana
I.

Kungs, uzklausi laipnīgi tavu ļaužu lūg’šanas,
lai mēs, kas savu grēku dēļ pelnīti tiekam pie’meklēti,
tiekam taisnoti dēļ tavas žēlastības un tava vārda go’dības.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kun’gu.
II.
Kungs Dievs, uzklausi žēlīgi savu ļaužu lūg’šanas!
Palīdzi mums saredzēt un saprast, ko mums vajadzētu darīt un dod spēku ‘to “veikt
– caur tavu mīļo Dēlu Jēzu Kristu, mūsu Kun’gu.

Prefācija
Tiešām tā ir labi un tā piederas, ‘un ir ”svētīgi,
ka tev, visspēcīgais Dievs, mū’žīgais ”Tēvs,
* visos laikos un visās ‘vietās ”pateicam;
tu ar savu vienpiedzimušo Dēlu un ‘Svēto ”Garu
esi viens Dievs ‘un viens “Kungs,
ne ka tu būtu tikai ‘viena “persona,
* bet gan trīs personas ‘vienā “vienībā;
kā mēs pēc tavas atklāsmes ticam ‘tavai “godībai,
tāpat arī ticam tava Dēla un Svētā ‘Gara “godībai;
lai tu tiktu godināts, apliecinot tavu patieso un vienmēr palie’košo “dievišķību,
* atšķirību personās, vienādību būtībā un vienlī’dzību “majestātē.
Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un de’besu “pulkiem
* slavējam tavu go’dību, “dziedādami …

Postcommunio
Dievs, stiprini savus ticīgos ar tavām dā’vanām,
lai, tās baudot, lūdzam pēc ‘tām “vēl,
un, kad mēs tās meklējam, tu dodi bez ga’la.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kun’gu.

Pants
Ps.130:1-4
(No dziļumiem es piesaucu, Kungs, tevi: «Ak Kungs, klausi manu balsi,
* tavas ausis lai dzird manas sirds skaļās sāpju nopūtas!»
Ja tu, Kungs, gribi noziegumus pielīdzināt,
* kas gan, ak Kungs, lai pastāv? )
Bet pie tevis ir piedošana,
* lai tevi bīstas.

Komentēt